Krynica Morska Akt oskarżenia-

Krynica Morska –> Prokuratura Rejonowa w Malborku zakończyła  śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień  przez funkcjonariuszy publicznych  podczas realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w Krynicy Morskiej”.

Skierowanym do  Sądu Rejonowego w  Malborku  aktem oskarżenia objęto dwie osoby.

W oparciu o dowody zebrane w toku postępowania przygotowawczego Burmistrzowi Krynicy Morskiej prokurator  zarzucił  popełnienie łącznie pięciu przestępstw.  Do czynów objętych zarzutami doszło  w  listopadzie i grudniu 2018 roku.

Dwa zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień  i podrobienia dokumentów w zakresie rzeczywistej daty ich sporządzenia. Pierwszy dokument to aneks do umowy o realizacje wyżej wskazanej inwestycji, drugi dokument  to  odpowiedź  na zgłoszenie gotowości do odbioru robót budowlanych objętych umową o wykonanie w/w inwestycji.

Dwa kolejne zarzuty dotyczą nakłaniania do popełnienia przestępstwa innej osoby – prowadzącego działalność gospodarczą ( wykonawcy inwestycji ) do podrobienia  wyżej wskazanych dokumentów.

Natomiast piąty zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków w zakresie należytej weryfikacji prac wynikających z umowy i podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego końcowego odbioru robót pomimo, że nie wszystkie objęte umową  roboty zostały wykonane. Taki sam zarzut usłyszał kierownik Referatu Komunalno-Inwestycyjnego Urzędu Miasta Krynica Morska.

Za zarzucone przestępstwa grozi kara pozbawiania wolności do 5 lat.

źródło: https://gdansk.po.gov.pl/