Sztutowo . Obchody rocznicowe w muzeum Stutthof – Mierzeja Wiślana – Sztutowo

Sztutowo – Mierzeja Wiślana.

9 maja 2014 r. obchodzono 69 rocznicę wyzwolenia KL Stutthof. Na zaproszenie Dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotra Tarnowskiego w obchodach uczestniczyli Burmistrz Miasta Krynica Morska Adam Ostrowski wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Teresą Pawłowską oraz delegacja Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Krynicy Morskiej.
Uroczystości pod pomnikiem poprzedziły imprezy towarzyszące, m.in.:
– Finał VI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
– Konferencja „Muzeum z klasą”
– Dni Patrona młodzieży i nauczycieli ze szkół posiadających patronów związanych z byłym KL Stutthof
– XIX Żuławski Bieg Pamięci Narodowej
– Wernisaż wystawy „Wiktor Tołkin. Ślady”

Oprawę uroczystości zapewniła Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej.

W sprawie  przetargu powstał także wniosek do  Krajowej Izby Odwoławczej , która musiała rozstrzygnąć sprawę na niekorzyści Gminy-miasta Krynica Morska, zasądzając kwotę 16 206,98 zł. 00 gr, więcej szczegółów dostępnych jest na stronie : kio

Źródło : krynicamorska.tv

Dz.U.99.41.412
2007.01.01
zm. Dz.U.06.220.1600
art. 28
USTAWA
z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r.)
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady ochrony terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady, zwanych
dalej “Pomnikami Zagłady”.
2. Ochrona Pomników Zagłady polega na tworzeniu ich stref ochronnych oraz wprowadzeniu na
obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych szczególnych zasad:
1) odbywania zgromadzeń,
2) prowadzenia działalności gospodarczej,
3) budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych,
4) wywłaszczania nieruchomości.
3. Ochrona Pomników Zagłady jest celem publicznym.
4. Ochrona Pomników Zagłady jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Art. 2. Pomnikami Zagłady są tereny, na których są położone:
Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu,
Pomnik Męczeństwa na Majdanku,
Muzeum “Stutthof” w Sztutowie,
Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince,
Muzeum Martyrologiczne – Obóz w Chełmnie nad Nerem,
Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze,
były Obóz Zagłady w Bełżcu.
Art. 3. 1. Wokół Pomnika Zagłady ustanawia się strefę ochronną.
2. Strefę ochronną stanowi pas gruntu o szerokości nie większej niż 100 m od granic Pomnika
Zagłady.
Art. 4. 1. Obszar i granice stref ochronnych powinny być określane w sposób zapewniający
Pomnikom Zagłady niezbędną ochronę w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich. Oznakowanie
granic stref ochronnych powinno jednoznacznie wskazywać na objęcie oznaczonego pasa gruntu
ochroną.
(1)
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób oznakowania granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wzory
znaków wskazujących te granice.
(2)
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, po zasięgnięciu
opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w drodze rozporządzenia:
1) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu,
zgodnie z jego granicami i obszarem wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca
1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu (Dz. U. Nr
52, poz. 265), oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
2) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku,
zgodnie z jego granicami i obszarem wyznaczonymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca
1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów na Majdanku (Dz. U. Nr 52,
poz. 266), oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
3) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum “Stutthof” w Sztutowie, oraz
obszar i granice jego strefy ochronnej,
4) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,
oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
5) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w
Treblince, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
6) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Martyrologiczne – Obóz w
Chełmnie nad Nerem, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
7) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Muzeum Byłego Obozu Zagłady w
Sobiborze, oraz obszar i granice jego strefy ochronnej,
8) granice Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położony były Obóz Zagłady w Bełżcu, oraz
obszar i granice jego strefy ochronnej.
(3)
4. Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia zwrócenia się przez
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o jej wydanie, oznacza
wyrażenie opinii pozytywnej.
5. Oznakowanie granic Pomników Zagłady i ich stref ochronnych oraz utrzymanie znaków
wskazujących te granice należą do zadań wojewody.
Art. 5. 1. Gmina ma obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.
(4)
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i
2.
zagospodarowania terenu dla obszarów położonych w granicach, o których mowa w ust. 1, wymagają
uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
(5)
3.
W przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym
mowa w ust. 1, lub jego zmiany przepis art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) stosuje się, z tym że odszkodowania za
poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części albo odszkodowania równego
obniżeniu wartości nieruchomości lub jej części można żądać od Skarbu Państwa reprezentowanego
przez wojewodę. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 3 i 9-11 tego przepisu, jest
wojewoda. Przepisu art. 36 ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.
Art. 6. 1. Wojewoda jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania
nieruchomościami położonymi na obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej.
2. Nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w ust. 1, mogą być oddawane nieodpłatnie w
trwały zarząd, stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. Nr 115, poz. 741 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
Rozdział 2
Szczególne zasady odbywania zgromadzeń, prowadzenia działalności gospodarczej oraz budowy
obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych na
obszarach Pomników Zagłady i ich stref ochronnych, a także wywłaszczania nieruchomości
położonych na obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych
Art. 7. 1. Odbycie zgromadzenia na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej wymaga
zgody wojewody, wydanej w drodze decyzji.
2. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 1, składa się nie później niż na 30 dni przed
datą zgromadzenia. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu
wniosku bez rozpoznania wojewoda orzeka w drodze decyzji.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) oznaczenie organizatora zgromadzenia oraz jego siedziby,
2) cel i program zgromadzenia oraz język, w jakim będą porozumiewać się jego uczestnicy,
3) miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników
zgromadzenia oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie
trwania zgromadzenia,
4) określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu
zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie organizator zwraca się do wojewody.
4. Wojewoda odmawia udzielenia zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli:
1) cel lub odbycie zgromadzenia są niezgodne z przepisami niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 5 lipca
1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297) albo naruszają przepisy ustaw karnych,
2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości,
3) cel lub odbycie zgromadzenia może naruszyć powagę lub charakter Pomnika Zagłady.
5. Decyzja o odmowie udzielenia zgody na odbycie zgromadzenia powinna być doręczona
organizatorowi w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
6. Wojewoda może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli.
7. Wojewoda, na wniosek organizatora, zapewnia, w miarę potrzeby, ochronę policyjną w trybie
przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr
107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163
i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499,
Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia.
8. Delegowany przedstawiciel wojewody, przybywając na zgromadzenie, jest obowiązany okazać
swoje upoważnienie przewodniczącemu zgromadzenia.
9. Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela wojewody, jeżeli jego przebieg zagraża
życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, narusza powagę lub charakter Pomnika Zagłady
albo narusza przepisy niniejszej ustawy, przepisy ustawy – Prawo o zgromadzeniach albo przepisy ustaw
karnych, a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to
uczynić.
10. Rozwiązanie zgromadzenia na podstawie przepisu ust. 9 następuje przez wydanie decyzji ustnej,
poprzedzonej trzykrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia o możliwości jego rozwiązania, a
następnie ogłoszonej przewodniczącemu w obecności zgromadzonych, której nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności. Decyzję tę doręcza się organizatorowi na piśmie w terminie 24 godzin od
jej podjęcia.
11. Organizatorowi oraz uczestnikowi zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od decyzji w
sprawie rozwiązania zgromadzenia w terminie 3 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
12. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej ustawie do przeprowadzenia zgromadzenia na
obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej stosuje się przepisy ustawy – Prawo o
zgromadzeniach, z wyjątkiem art. 4.
13. Przepisów ust. 1-12 nie stosuje się do zgromadzeń odbywających się w ramach działalności
kościołów oraz związków wyznaniowych w celu publicznego sprawowania kultu – organizowanych w
kościołach, świątyniach, kaplicach, budynkach kościelnych i na gruntach kościelnych.
Art. 8. 1. Na obszarze Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej działalność gospodarcza może być
prowadzona jedynie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub
uszkodzeniem, zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji lub oznakowania jego
granic albo granic strefy ochronnej oraz niezbędnej obsługi osób odwiedzających ten Pomnik.
2. Prowadzenie działalności, o której mowa w ust. 1, wymaga zgody wojewody, udzielonej w drodze
decyzji.
3. Wniosek o udzielenie zgody, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby (miejsca zamieszkania), a w razie ustanowienia
pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy – również ich imiona i
nazwiska,
2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej,
3) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
4) wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
4. Wojewoda, w drodze decyzji, odmawia udzielenia zgody, jeżeli:
1) przedmiot zamierzonej działalności gospodarczej wykracza poza zakres określony w ust. 1,
2) prowadzenie działalności gospodarczej mogłoby doprowadzić do naruszenia powagi lub charakteru
Pomnika Zagłady.
5. Wojewoda, w drodze decyzji, może odmówić udzielenia zgody, jeżeli prowadzona już na obszarze
Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej działalność gospodarcza zapewnia realizację celów, o których
mowa w ust. 1.
6. Wojewoda, w drodze decyzji, cofa zgodę, o której mowa w ust. 2, jeżeli:
1) przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wykracza poza zakres określony w decyzji,
2) prowadzona działalność gospodarcza narusza powagę lub charakter Pomnika Zagłady,
3) prowadzona działalność gospodarcza stała się zbędna do realizacji celów, o których mowa w ust. 1.
7. W przypadku cofnięcia zgody, o którym mowa w ust. 6, prowadzący działalność gospodarczą
powinien zaprzestać jej wykonywania przed upływem miesiąca od daty wydania decyzji ostatecznej.
Prowadzącemu działalność nie przysługuje odszkodowanie, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w
ust. 6 pkt 3.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, wysokość odszkodowania za poniesione straty ustala
wojewoda w drodze decyzji.
Art. 9. Uzyskanie zgody, o której mowa w art. 8 ust. 2, nie zwalnia z obowiązku zgłoszenia podjęcia
działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej albo uzyskania koncesji lub zezwolenia
na podjęcie działalności gospodarczej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Art. 10. 1. Zabrania się budowy obiektów budowlanych, tymczasowych obiektów budowlanych i
urządzeń budowlanych na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, z wyjątkiem obiektów i
urządzeń niezbędnych do zabezpieczenia Pomnika Zagłady przed zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz
zapewnienia porządku i czystości na jego terenie, stałej konserwacji, oznakowania jego granic albo granic
strefy ochronnej lub niezbędnej obsługi osób odwiedzających ten Pomnik.
2. Wydanie przewidzianych w odrębnych przepisach pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, o których mowa w ust. 1, lub rozpoczęcie
budowy takich obiektów, w przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, wymaga zgody
wojewody, udzielonej w drodze decyzji.
3. Wojewoda nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, będącego
w budowie albo wybudowanego bez wymaganej zgody, o której mowa w ust. 2.
Art. 11. 1. Do wywłaszczania nieruchomości położonych na obszarze Pomników Zagłady i ich stref
ochronnych stosuje się przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli przepisy niniejszej ustawy
nie stanowią inaczej.
2. Wywłaszczeniu na cele ochrony Pomnika Zagłady nie podlegają nieruchomości lub ich części, na
których znajdują się kościoły, świątynie, kaplice lub budynki mieszkalne.
Art. 12. Organem właściwym w sprawach wywłaszczania nieruchomości na cele ochrony Pomnika
Zagłady jest wojewoda.
Art. 13. Nieruchomość położona na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej może być
wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa.
Art. 14. Do nieruchomości wywłaszczonych na cele ochrony Pomnika Zagłady nie stosuje się
przepisu art. 121 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
(6)
Art. 15. 1.
Decyzje, o których mowa w art. 8 ust. 2, 5 i 6, art. 10 ust. 2 i 3, oraz decyzje o
wywłaszczaniu nieruchomości na cele ochrony Pomnika Zagłady wojewoda wydaje po zasięgnięciu opinii
właściwego terytorialnie wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Przepisu art. 106 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie stosuje się.
2. Niewyrażenie opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 2 tygodni od dnia zwrócenia się przez
wojewodę o jej wydanie, oznacza wyrażenie opinii pozytywnej.
(7)
Art. 16. Organem wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w art. 7, 8, 10, 12 oraz art. 26
ust. 3 i art. 27 ust. 4 i 5, jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 17. Właściwość miejscową wojewody ustala się według miejsca położenia Pomnika Zagłady i
jego strefy ochronnej. W przypadku gdy leżą one na terenie dwóch lub więcej województw, właściwego
wojewodę wyznacza minister właściwy do spraw administracji publicznej w drodze zarządzenia.
(8)
1. Organ, który wszczął postępowanie administracyjne, którego skutki mogą dotyczyć
Art. 18.
Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej, jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wszczęciu postępowania.
(9)
2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym oraz w
postępowaniu przed sądem administracyjnym, jeżeli zgłosi swój udział w tym postępowaniu w terminie 7
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jego wszczęciu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do postępowania administracyjnego, w którym minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest organem właściwym w I lub II instancji.
Rozdział 3
Przepisy karne
Art. 19. 1. Kto prowadzi działalność gospodarczą na terenie Pomnika Zagłady lub jego strefy
ochronnej pomimo braku zgody na jej prowadzenie, podlega karze grzywny.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów o
postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 20. W ustawie z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu Męczeństwa Narodu Polskiego i innych
Narodów w Oświęcimiu (Dz. U. Nr 52, poz. 265) w art. 3, w art. 4 ust. 1 i w art. 5 użyte w różnych
przypadkach wyrazy “Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka” zastępuje się użytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami “Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”.
Art. 21. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z
1990 r. Nr 26, poz. 149 i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr
105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, z 1993 r. Nr 28, poz. 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90,
poz. 446, Nr 141, poz. 700 i Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, poz. 177 i Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 9,
poz. 44, Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, poz. 369, Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz.
554, Nr 96, poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, poz. 733, Nr 114, poz. 740, Nr 121, poz.
769 i 770, Nr 124, poz. 783, Nr 133, poz. 884 i Nr 157, poz. 1026 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 401) dodaje
się art. 24b w brzmieniu:
“Art. 24b.
Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej
podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów
byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).”
Art. 22. W ustawie z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. Nr 51, poz. 297) w art. 2
kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy “a także ochrony Pomników Zagłady w rozumieniu
ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz.
412).”
Art. 23. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 r. Nr
100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z
1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106, poz. 668) dodaje się art. 39a w brzmieniu:
“Art. 39a.
Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urządzenia
budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr
41, poz. 412) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskania zgody
właściwego wojewody.”
Art. 24. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139) w art. 10 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
“1a. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się granice Pomników
Zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie
działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).”
Art. 25. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. Nr 141, poz.
943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122) w art. 6:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
“4) Pomników Zagłady i ich stref ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o
ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412).”,
b) w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy “a także Rady Ochrony Pamięci
Walk i Męczeństwa.”
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 26. 1. Osoby prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą na obszarze
Pomnika Zagłady lub jego strefy ochronnej są obowiązane, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3, dotyczącego tego Pomnika Zagłady i jego strefy
ochronnej, wystąpić do wojewody o udzielenie zgody na jej prowadzenie.
2. Do postępowania o wydanie zgody stosuje się przepisy art. 8.
3. Osobie, której nie udzielono zgody, przysługuje odszkodowanie za poniesione straty. Wysokość
odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.
4. W przypadku niewystąpienia o wydanie zgody w terminie, o którym mowa w ust. 1, prowadzący
działalność gospodarczą jest obowiązany zaprzestać jej wykonywania w terminie miesiąca od ostatniego
dnia terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku prowadzącemu działalność gospodarczą nie
przysługuje odszkodowanie.
Art. 27. 1. W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4 ust.
3, dotyczącego Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, wojewoda może wypowiedzieć obowiązujące w
tym dniu umowy, których stroną jest Skarb Państwa, dotyczące korzystania z nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy
ochronnej, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
2. Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 1, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w
art. 4 ust. 3, dotyczącego Pomnika Zagłady i jego strefy ochronnej, stanowi przedmiot postępowania
sądowego, określony w ust. 1 termin 3 miesięcy liczy się od dnia prawomocnego zakończenia tego
postępowania.
3. Osobie, której wypowiedziano umowę, przysługuje odszkodowanie za straty poniesione w związku
z rozwiązaniem umowy. Odszkodowanie nie przysługuje za korzyści, które osoba ta mogłaby osiągnąć,
gdyby umowy nie rozwiązano.
4. Wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.
5. Jeżeli posiadacz nieruchomości, o której mowa w ust. 1, pomimo upływu terminu wypowiedzenia
umowy dotyczącej korzystania z tej nieruchomości, odmawia jej wydania, a dalsze posiadanie przez niego
nieruchomości naruszałoby powagę lub charakter Pomnika Zagłady, wojewoda może, w drodze decyzji,
nakazać wydanie tej nieruchomości.
6. W decyzji określa się termin, w którym nieruchomość powinna być wydana.
7. Decyzji może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
8. W przypadku uchylania się posiadacza nieruchomości od jej wydania decyzja podlega egzekucji
na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
9. Organem właściwym do przeprowadzenia egzekucji administracyjnej w przypadku, o którym mowa
w ust. 8, jest wojewoda.
Art. 28. Do wydania nieruchomości, położonej na obszarze Pomnika Zagłady lub jego strefy
ochronnej, przez jej posiadacza, któremu przed dniem wejścia w życie ustawy wypowiedziano umowę
dotyczącą korzystania z tej nieruchomości, stosuje się przepisy art. 27 ust. 5-9, jeżeli do dnia wejścia w
życie ustawy nieruchomość nie została wydana.
Art. 29. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przypisy:
1)
Art. 4 ust. 2 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007
r.
2)
Art. 4 ust. 3:
– zmieniony przez art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i
prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji
tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
– zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007 r.
3)
Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007
r.
4)
Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007
r.
5)
Art. 5 ust. 3 zmieniony przez art. 79 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.03.80.717) z dniem 11 lipca 2003 r.
6)
Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do
organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z
zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej
ustawy).
7)
Art. 16 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007 r.
8)
Art. 18 zmieniony przez art. 28 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007 r.
9)
Art. 18 ust. 2 zmieniony przez art. 63 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U.02.153.1271) z dniem 1 stycznia 2004 r.

źródło:sztutowo.pl