Sztutowo Mierzeja Wiślana Obwieszczenie- mierzeja wiślana

Sztutowo Mierzeja Wiślana

Na podstawie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia o sporządzeniu projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010. Jednocześnie informuje o:

1. możliwości zapoznania się z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 w siedzibie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54, 00-922 Warszawa, tj. na portierni Ministerstwa Klimatu w godzinach 8-16, a także na stronie internetowej :

http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-pazdziernika-2020-znak-bp-wop-0220-45-2020-sk-5

Więcej o obszarze można przeczytać na stronie :

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewnatura2000.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010.B

mierzeja wiślana sztutowo,