Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Stanowisko w sprawie przekopu Mierzei Wiślane- klub ekologiczny

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Wymienione powyżej, główne, prognozowane, negatywne oddziaływania na środowisko sprawiają, że przedsięwzięcie jest niezgodne z przepisami prawa ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ma miejsce:

1. Niezgodność z Ramową Dyrektywą Wodną, ze względu na utrudnienie osiągnięcia dobrego stanu wód Zalewu Wiślanego.

2. Niezgodność z przepisami ochrony przyrody obszarów Natura 2000, ze względu na:

a) znaczące pogorszenie stanu rzadkich siedlisk ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 PLB280010 Zalew Wiślany,

b) znacząco negatywne oddziaływanie na gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 PLB280010 Zalew Wiślany,

c) likwidację lub pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, w tym znaczące, negatywne oddziaływanie na siedliska priorytetowe: 1150 laguny przybrzeżne i 2130 nadmorskie wydmy szare,

d) pogorszenie integralności obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, przez przerwanie kanałem żeglugowym i portem ciągłości siedliska priorytetowego 2130 nadmorskie wydmy szare oraz siedlisk 2120 nadmorskie wydmy białe i 2180 lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, co znacząco ograniczy powiązania ekologiczne w obrębie tych siedlisk (kanał jako bariera ekologiczna);

e) znaczące pogorszenie powiązań odciętej przez kanał żeglugowy wschodniej, mierzejowej części obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana z innymi obszarami Natura 2000.Niezgodność z Europejska Konwencją Krajobrazową, z uwagi na zniszczenie unikatowych walorów krajobrazowych Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana bez możliwości ich łagodzenia i kompensacji.

3. Niezgodność z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego z 2011 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, z powodu dewaloryzacji przyrody i krajobrazu Parku.

4. Niezgodność z przepisami ochrony przyrody rezerwatu Zatoka Elbląska, ze względu na za-grożenie dewaloryzacji jego środowiska, w tym siedlisk chronionych gatunków ptaków.

III. WNIOSKI

Biorąc pod uwagę, że:

1. podstawowym celem Programu (2014) jest połączenie portu w Elblągu z Morzem Bałtyckim — port ten jest formalnie portem morskim, ale w rzeczywistości jest portem rzecznym, oddalonym od otwartego morza o ok. 21 km; do portu w Elblągu nigdy nie pływały i w żadnym dokumencie nie udowodniono, że muszą (powinny) pływać, statki pełnomorskie, o planowanych parametrach (długość do 100 m, szerokość do 20 m i zanurzenie do 4 m),

2. przedsięwzięcia przewidziane w Programie (2014) zlokalizowane mają być w trzech regionach przyrodniczych: na Mierzei Wiślanej (lokalizacja kanału żeglugowego), na Zalewie Wiślanym (lokalizacja toru wodnego i kotwicowiska) i na Zatoce Gdańskiej (lokalizacja portu postojowego z torem podejściowym); skala, charakter i lokalizacja planowanych przedsięwzięć sprawiają, że ich negatywne skutki środowiskowe będą miały zasięg regionalny i ponadregionalny,

3. wdrożenie Programu (2014) spowoduje dewaloryzujące i dewastujące oddziaływanie na środowisko Mierzei Wiślanej, Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej, w tym znaczące, negatywne oddziaływanie na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 PLB280010 Zalew Wiślany i PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz na Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana i rezerwat przyrody Zatoka Elbląska,

4. Program (2014) jest niezgodny z polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, a także nie spełnia zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

5. negatywnych skutków realizacji Programu (2014) w środowisku nie można skutecznie zminimalizować, ani skompensować,

6. realizacja Programu (2014) stanowi interes publiczny o charakterze społecznym i gospodarczym, ale nie jest to nadrzędny, interes publiczny, gdyż:

a) nie jest on nadrzędny nad interesem publicznym, polegającym na osiągnięciu celów ochrony powszechnego dobra wspólnego — przyrody, w tym obszarów Natura 2000 PLB280010 Zalew Wiślany i PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana,

b) jego realizacja nie będzie z pożytkiem dla całego społeczeństwa i pożytek ten nie zasługuje w powszechnej opinii na osiągnięcie, nawet kosztem jego negatywnego oddziaływania na przyrodę, w tym znaczącego, negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000,

7. realizację celów gospodarczych i społecznych Programu (2014) można osiągnąć przez rewitalizację istniejących, śródlądowych dróg wodnych, łączących Elbląg z Gdańskiem i Zatoką Gdańską, wnioskujemy do Pana Ministra przyczynienie się do odstąpienia realizacji budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Stanowisko opracował dr hab. nauk przyr. Maciej Przewoźniak- kierownik zespołu autorskiego Prognozy (lipiec 2012)

źródło;krynicamorska.tv