Stegna. Program Stop wykluczeniu.

17.12.2020 Podpisano umowę na realizację projektu Stop wykluczeniu na terenie Gminy Stegna na kwotę 4300 323 zł. Projekt ma być realizowany do 2023 roku. W ramach projektu realizowane będą następujące usługi :

Rodzaj zadań przewidzianych w projekcie:

 1. Utworzenie Klubu Seniora „Życie zaczyna się na emeryturze” w Drewnicy – 30 osób z 2 oddziałami zamiejscowymi po 25 osób (łącznie 80 osób). Przewidziane działania:
 • remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
 • remont świetlicy w Tujsku w części dotyczącej Klubu Seniora;
 • zakup wyposażenia między innymi: stołów, krzeseł, mebli kuchennych, komputerów, telewizorów;
 • organizacja wycieczek;
 • organizacja zajęć: warsztaty zdrowego odżywiania / kulinarne, warsztaty z dekupażu / florystyki / rękodzieła. 
 1. Szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych / zależnych – 20 osób i kandydatów na pełnienie funkcji opiekunek środowiskowych – 4 osoby. Planowane szkolenia:
 • pierwsza pomoc przedmedyczna -8h;
 • geriatria i choroby wieku starczego-16h;
 • komunikacja z podopiecznymi-16h;
 • uzyskiwanie pomocy i wsparcia dla os. niepełnosprawnych-16 h;
 • jak pielęgnować osoby starsze i niepełnosprawne -16h;
 • warsztaty obsługi TIK-16h. 
 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych , przewlekle chorych – 10 osób.
 • usługi opiekuńcze;
 • usługi specjalistyczne świadczone w miejscu zamieszkania: osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych – wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoteraupeuty/masażysty.
 1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w 2 świetlicach (Drewnica, Bronowo) i wsparcie 2 istniejących placówek (Tujsk, Nowotna) – Klub Emp@tia – średnio 12 os. świetlica. Planowane działania:
 • remont generalny budynku w Drewnicy (50% powierzchni);
 • remont świetlicy w Tujsku, w części dot. świetlicy dla dzieci;
 • zakup wyposażenia, doposażenia świetlic, m. innymi: stoliki, krzesełka, szafy, biurka, laptopy, klocki edukacyjne, tablety itp.;
 • organizacja warsztatów: kompetencji cyfrowych, obywatelskich, matematycznych, językowych;
 • organizacja wycieczek przyrodniczych, historycznych dla dzieci z placówek opiekuńczych;
 • organizacja obozu w ramach centrum wolontariatu – nagroda w konkursie ogłoszonym wśród dzieci – pomoc w nauce dzieci – dzieciom;
 • pomoc prawna dla opiekunów/rodziców dzieci.
 1.   Pomoc prawna dla opiekunów osób zależnych – 20 osób, oraz usługi specjalistyczne dla ich podopiecznych – 20 osób;
 • wsparcie psychologa, rehabilitanta / fizjoterapeuty/masażysty.

Preferowane do wsparcia w ramach projektu są:

 • osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby objęte w ramach PO Pomoc Żywnościowa.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2023 r. 

źródło : stegna.pl

Tu treść zarządzenia w sprawie powołanie komisji konkursowej :

https://gopsstegna.bip.gov.pl/zarzadzenia/zarzadzenie-nr-15-2020-kierownika-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-stegnie.html