Asystent rodziny

umowa o pracę na czas nieokreślony
Stegna
Opublikowano 4 lata temu

Cechy oferty pracy

StanowiskoAsystent rodziny
Rodzaj umowyUmowa o pracę na czas nieokreślony
Wynagrodzenie2650 zł/miesięcznie
Rodzaj obowiązkówZakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacjiz pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej; 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznychi wychowawczych z dziećmi; 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin; 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału w zajęciach grupowych dla rodziców; 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecii rodzin; 9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny; 12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dzieckai rodziny. 15. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.
Wymiar etatuCały etat
AdresWojska Polskiego 12, 82-103 Stegna
Telefon55-247-82-86
Czas pracy40 h/tygodniowo
KontaktTelefoniczny
osoba do kontaktuJoanna Ostrowska
EmailBrak
Data rozpoczęcia11.05.2020
WymaganiaWymagania niezbędne : 1. Obywatelstwo polskie; 2. Wykształcenie: a) wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub b)wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodzinąi co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia lub c)co najmniej średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 4. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe; 5. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona; 6. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia. Wymagania dodatkowe: 1. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, 2. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych; 3. Obsługa komputera; 4. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych; 5. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy; 6. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność; 7. Odporność na sytuacje stresowe. Warunki zatrudnienia: 1. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony, 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w systemie zadaniowego czasu pracy, 3. Miejsce wykonywania pracy -siedziba GOPS w Stegna oraz teren gminy Stegna. 4. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
WykształcenieWyższe

Aplikuj online