Mierzeja Wiślana – oferta pracy , Stegna – PRACOWNIK DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Gmina Stegna

umowa o pracę na czas określony
Stegna
Opublikowano 4 lata temu

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Rodzaj umowyUmowa o pracę na czas określony
Wynagrodzenie2700 zł/misięcznie
Rodzaj obowiązkówZakres wykonywanych zadań na stanowisku: Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu reagowania kryzysowego, obronności, obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej. Planowanie i koordynowanie działań Gminnego /zespołu Zarzadzania Kryzysowego w zakresie: Monitorowania zagrożeń, prognozowanie rozwoju sytuacji kryzysowej w gminie oraz prowadzenia akcji informacyjnej dla ludności; Koordynowanie zadań zarzadzania kryzysowego i zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych i OC a także przewidziane do udziału w akcjach ratowniczych; Prowadzenia i aktualizowania bilansu sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń; Realizowania procedur i programów reagowania kryzysowego oraz współdziałania i alarmowania w czasie stanu klęski żywiołowej lub sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu mieszkańców; Organizowania akcji usuwania skutków klęsk żywiołowych, minimalizowania rozmiaru strat oraz przygotowania warunków umożliwiających koordynowanie pomocy humanitarnej; Funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewniającego skuteczne kierowanie akcja ratunkową. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu powiadamiania i alarmowania ludności o wszelkich zagrożeniach. Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych Urzędu, gminnych formacji obrony cywilnej i ich funkcjonowania w sytuacji klęski żywiołowej lub wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu, zdrowiu i mieniu społeczności gminnej. Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy. Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia. Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obronności, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Wójta. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Wójta zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego PmUW w Gdańsku, Starostwem Powiatowym i sąsiednimi gminami w zakresie zarzadzania kryzysowego, planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej. Współpraca z Policja i Strażą Graniczną w zakresie wykonywania wspólnych zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. Współdziałanie z gminnymi jednostkami straży pożarnej, policji i wojska w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zarzadzania kryzysowego, zadań obronnych i obrony cywilnej. Prowadzenie ewidencji: Decyzji Wójta Gminy dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych; Protokołów przeprowadzonych kontroli. Planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny; Planu obrony cywilnej; Planu reagowania kryzysowego; Planu operacyjnego obrony przed powodzią; Dokumentacji Stałego Dyżuru; Dokumentacji akcji Kurierskiej; Planów działania gminnych formacji OC. Planowanie i koordynowanie zaopatrywania jednostek organizacyjnych gmin i formacji OC w niezbędny sprzęt, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu. Opracowywanie corocznych propozycji budżetowych na cele zarządzania kryzysowego, obronności i obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej oraz nadzór nad realizacją budżetu. Prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem i funkcjonowaniem gminnego magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń alarmowych zabezpieczających budynki Urzędu Gminy w Stegnie. Wykonywane zadań w zakresie organizacji systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Terminowe dostarczanie zestawień do prawidłowego wystawiania faktur VAT w celu rozliczania podatku od towarów i usług. Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i regulaminów w sprawach wynikających z zakresu obowiązków. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów. Rozliczanie dotacji otrzymanych lub udzielonych z budżetu Gminy na zadania związane z zajmowanym stanowiskiem. Zastępowanie pracownika ds. ochrony przeciwpożarowei i ochrony zwierząt. Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie http://bip.stegna.pl/wakaty/2/95/Pracownik_ds_bezpieczenstwa_i_zarzadzania_kryzysowego/
Wymiar etatu1
AdresGdańska 34, 82-103 Stegna
Telefon55-247-81-71
Czas pracy40 h/tygodniowo
KontaktTelefoniczny, osobisty
osoba do kontaktuBeata Burliga
EmailBrak
Data rozpoczęcia20.07.2020
WymaganiaWymagania niezbędne: - wykształcenie średnie lub wyższe, - staż pracy - brak, - posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, - znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera; - ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych; - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; - nieposzlakowana opinia; - umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość. - znajomość: - ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, - ustawy o stanie wojennym, - ustawy o stanie wyjątkowym, - ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, - ustawy o zarządzaniu kryzysowym, - ustawy o stanie klęski żywiołowej, - ustawy o samorządzie gminnym, - Kodeksu postępowania administracyjnego - prowadzenia dokumentacji materiałowej, - umiejętność obsługi programów Pakietu MS Office, oraz innych aplikacji do obsługi baz danych, stron internetowych; - prawo jazdy kategorii B Wymagania dodatkowe: - preferowane wykształcenie wojskowe, zarządzanie kryzysowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne i pokrewne, - preferowany staż pracy związany z zakresem zadań zgodnym z ogłoszeniem, - znajomość zasad redagowania pism urzędowych, - łatwość nawiązywania kontaktów, - dyspozycyjność, samodzielność, - umiejętność bezkonfliktowego działania. INNE: Warunki zatrudnienia na stanowisku: - w pełnym wymiarze; - kandydat podejmujący pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w czasie trwania zawartej na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy umowy o pracę, odbywa służbę przygotowawczą zakończoną zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym; - praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; - praca w siedzibie Urzędu związana z bezpośrednim kontaktem z interesantami, ale wymagająca również wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w teren; - przed zawarciem umowy o pracę kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
WykształcenieWyższe

Aplikuj online