Mierzeja Wiślana – PRACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Gmina Stegna

umowa o pracę na okresy wykonywania określonej pracy
Stegna
Opublikowano 4 lata temu

Cechy oferty pracy

StanowiskoACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Rodzaj umowyUmowa o pracę w zastępstwie
Wynagrodzenie3200 zł/miesięcznie
Rodzaj obowiązkówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Realizacja spraw z zakresu ochrony środowiska w zakresie: 1) Prowadzenie działań w zakresie: a) sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i sporządzanie raportów z wykonania programu; b) sporządzania i aktualizacji innych programów mających znaczenia dla środowiska, tj, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię energetyczną i paliwa gazowe oraz plan gospodarki niskoemisyjnej. 2) Podejmowanie działań w celu opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej sporządzanych gminnych projektów programów ochrony środowiska oraz innych programów strategicznych. 3) Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 4) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się na stanowisku; 5) Sporządzanie corocznej informacji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 6) Gromadzenie dokumentów i opracowań dotyczących przeprowadzonych badań założeń i analiz w zakresie pozyskiwania źródeł energii i innych; 7) Sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta; 8) Współpracy z Kołami Łowieckimi, Nadleśnictwem i Parkami Krajobrazowymi; 9) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew; 10) Wydawanie decyzji na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego; 11) Rozpowszechniania wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez: a) inicjowanie działań promujących dbanie o środowisko; b) organizowanie konkursów wiedzy o środowisku w szkołach; c) inicjowanie udziału młodzieży szkolnej w akcjach ogólnopolskich tj. Sprzątanie świata, Ochrona Bałtyku, Ochrona Ziemi i innych akcji w zakresie ochrony przyrody. 2. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami: a) sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami i osiągniętego poziomu recyklingu; b) sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami; c) gromadzenie i egzekwowanie od przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych; d) prowadzenie postepowań w zakresie wydawania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych; e) nadzór nad realizacją umów zawartych z RIPOK w zakresie dot. utylizacji odpadów komunalnych; f) nadzór nad stanem technicznym zbiorników bezodpływowych; 3. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa: a) Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej b) załatwianie spraw w zakresie zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym; 4. Prowadzenie rejestrów: a) działalności regulowanej, b) przedsiębiorców odbierających odpady, c) zbiorników bezodpływowych, d) przydomowych oczyszczalni. 5. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawanie decyzji zastępczych w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od zawarcia umów na wywóz nieczystości; 6. Egzekwowanie i sprawdzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji umowy na wywóz nieczystości. 7. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań finansowych. 8. Kontrola pod względem merytorycznym legalności i zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych. 9. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją. 10. Zastępowanie pracownika ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie http://bip.stegna.pl/wakaty/8/93/Pracownik_ds_gospodarki_odpadami_i_ochrony_srodowiska_na_zastepstwo_za_nieobecnego_pracownika/ 11. Inne polecenia zlecone przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://bip.stegna.pl/wakaty/2/94/Pracownik_ds_gospodarki_odpadami_i_ochrony_srodowiska_na_zastepstwo_za_nieobecnego_pracownika
Wymiar etatuCały etat
AdresGdańska 34, 82-103 Stegna
Telefon55-247-81-71 w. 33
Czas pracy40h/tygodniowo
KontaktTelefoniczny
osoba do kontaktuMartyna Łukasiak
EmailBrak
Data rozpoczęcia08.07.2020
WymaganiaWymagania niezbędne: - wykształcenie średnie lub wyższe, - staż pracy brak, - posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej, - znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera; - ukończone 18 lat życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych; - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku; - nieposzlakowana opinia; - umiejętność sprawnej organizacji pracy, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, elokwencja, dyskrecja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi, komunikatywność werbalna i pisemna, - znajomość przepisów prawa: - ustawa Prawo ochrony środowiska, - ustawa o ochronie przyrody, - ustawa o odpadach, - ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - ustawa prawo geologiczne i górnicze, - ustawy o samorządzie gminnym, - ustawy o pracownikach samorządowych, - KPA - instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, - biegła znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych MS Office (Word, Excel), Open Office, poczty elektronicznej. - Prawo jazdy kat. B Wymagania dodatkowe: - znajomość zasad redagowania pism urzędowych, - łatwość nawiązywania kontaktów, - dyspozycyjność, samodzielność, - umiejętność bezkonfliktowego działania. INNE: Warunki zatrudnienia: - w pełnym wymiarze czasu pracy; - umowa o pracę na czas określony w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika; - praca administracyjno-biurowa z komputerem przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godz. dziennie) z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy; praca w siedzibie Urzędu oraz w terenie. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru nie przekraczał 6% w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie http://bip.stegna.pl/wakaty/2/94/Pracownik_ds_gospodarki_odpadami_i_ochrony_srodowiska_na_zastepstwo_za_nieobecnego_pracownika/
Wykształceniebrak

Aplikuj online