PRACOWNIK DS. GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA – Stegna.

Gmina Stegna

umowa na okres próbny
Stegna
Opublikowano 4 lata temu

Cechy oferty pracy

StanowiskoPracownik do spraw odpadów
Rodzaj umowyUmowa o pracę w zastępstwie
Wynagrodzenie2600 zł/miesięcznie
Rodzaj obowiązkówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 1. Realizacja spraw z zakresu ochrony środowiska w zakresie: 1) Prowadzenie działań w zakresie: a) sporządzania gminnych programów ochrony środowiska i sporządzanie raportów z wykonania programu; b) sporządzania i aktualizacji innych programów mających znaczenia dla środowiska, tj, projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię energetyczną i paliwa gazowe oraz plan gospodarki niskoemisyjnej. 2) Podejmowanie działań w celu opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej sporządzanych gminnych projektów programów ochrony środowiska oraz innych programów strategicznych. 3) Prowadzenie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 4) Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się na stanowisku; 5) Sporządzanie corocznej informacji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o prowadzonych ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 6) Gromadzenie dokumentów i opracowań dotyczących przeprowadzonych badań założeń i analiz w zakresie pozyskiwania źródeł energii i innych; 7) Sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Wójta; 8) Współpracy z Kołami Łowieckimi, Nadleśnictwem i Parkami Krajobrazowymi; 9) Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości i wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew; 10) Wydawanie decyzji na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego; 11) Rozpowszechniania wiedzy na temat ochrony środowiska poprzez: a) inicjowanie działań promujących dbanie o środowisko; b) organizowanie konkursów wiedzy o środowisku w szkołach; c) inicjowanie udziału młodzieży szkolnej w akcjach ogólnopolskich tj. Sprzątanie świata, Ochrona Bałtyku, Ochrona Ziemi i innych akcji w zakresie ochrony przyrody. 2. Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami: a) sporządzanie sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami i osiągniętego poziomu recyklingu; b) sporządzanie analizy stanu gospodarki odpadami; c) gromadzenie i egzekwowanie od przedsiębiorców sprawozdań kwartalnych; d) prowadzenie postepowań w zakresie wydawania zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych; e) nadzór nad realizacją umów zawartych z RIPOK w zakresie dot. utylizacji odpadów komunalnych; f) nadzór nad stanem technicznym zbiorników bezodpływowych; 3. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa: a) Szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej b) załatwianie spraw w zakresie zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym; 4. Prowadzenie rejestrów: a) działalności regulowanej, b) przedsiębiorców odbierających odpady, c) zbiorników bezodpływowych, d) przydomowych oczyszczalni. 5. Prowadzenie postępowań w zakresie wydawanie decyzji zastępczych w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od zawarcia umów na wywóz nieczystości; 6. Egzekwowanie i sprawdzanie miesięcznych sprawozdań z realizacji umowy na wywóz nieczystości. 7. Dokonywanie wstępnej oceny celowości operacji gospodarczych powodujących powstanie zobowiązań finansowych. 8. Kontrola pod względem merytorycznym legalności i zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych. 9. Stała obsługa elektronicznego obiegu dokumentów zgodnie z instrukcją. 10. Zastępowanie pracownika ds. funduszu sołeckiego i gospodarki komunalnej. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie http://bip.stegna.pl/wakaty/8/93/Pracownik_ds_gospodarki_odpadami_i_ochrony_srodowiska_na_zastepstwo_za_nieobecnego_pracownika/ 11. Inne polecenia zlecone przez Wójta Gminy, Z-cę Wójta i Sekretarza Gminy.
Wymiar etatu1
AdresGdańska 34, 82-103 Stegna
Telefon55-247-81-71 w. 33
Czas pracy40 h /miesięcznie
KontaktTelefoniczny
osoba do kontaktuMartyna Łukasiak
EmailBrak
Data rozpoczęcia22.06.2020
WymaganiaWymagane dokumenty i oświadczenia: 1. Życiorys CV (wraz z podaniem numeru telefonu kontaktowego). 2. List motywacyjny. 3. Kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie (bip.stegna.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie w referacie społeczno-organizacyjnym (pok.15, I p.) 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu). 5. Oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku. 7. Klauzula informacyjna. 8. Oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w referacie gospodarki odpadami i ochrony środowiska przez Urząd Gminy w Stegnie. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282). Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie. Wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji można pobrać w zakładce: http://bip.stegna.pl/221/Wymagane_Dokumenty_i_Oswiadczenia/ Wymogi formalne: Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania z dopiskiem: Nabór na zastępstwo za nieobecnego pracownika na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska w terminie do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 10.00 (decyduje data złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Urzędu, a w przypadku, gdy zostały nadane drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Gminy w Stegnie, 82-103 Stegna, ul. Gdańska 34. Zgłoszenia dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania konkursowego zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.stegna.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
WykształcenieBrak

Aplikuj online