Mierzeja Wiślana. Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2019 rok-

Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Sztutowo za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Sztutowo i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

źródło : https://www.sztutowo.pl/?p=21023

Mierzeja Wiślana- Postępowanie ws. masztów telekomunikacyjnych- – Sztutowo.

Mierzeja Wiślana – Sztutowo.

Kontynuujemy temat masztów telekomunikacyjnych planowanych w naszej gminie. Jak już pisaliśmy 2 tygodnie temu, Wójt Gminy Sztutowo złożył sprzeciw do Starosty Nowodworskiego ws. lokalizacji masztu przy ul. Morskiej w Sztutowie. Otrzymaliśmy też z rąk pani sołtys protest mieszkańców Kątów Rybackich przeciwko lokalizacji masztu w ich miejscowości. Ten protest Wójt Robert Zieliński również wspiera – zostało wystosowane pismo do Starosty Nowodworskiego w tej sprawie….Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie urzędu : https://www.sztutowo.pl/?p=20996