Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Czy będziemy płacić podatki ?

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

Takie pytanie mogą się pojawić wszędzie , zwłaszcza w dobie panującej sytuacji w kraju i za granicą. Pandemia wirusa Sars-cov-2 opanowała nie tylko wielkie miejscowości , ale także i te mniejsze. Wobec spec ustawy , która reguluje wiele elementów , w tym wiele zakazów. Burmistrz Krynicy Morskiej w potrzebie ratowania budżetu mieszkańców, odpowiada na pytanie mieszkańców :

 1. Ulgi w spłacie zobowiązań w podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów- zgodnie z Art.67a Ordynacji podatkowej

    a) Burmistrz na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
    b) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
    c) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Terminy płatności określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami) mówią, że podatek od nieruchomości:
– osoby fizyczne – jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Każdy złożony wniosek po ustawowym terminie płatności zalicza się jako zaległość podatkowa i musi być tak rozpatrywany. Do wniosku należy złożyć dokumenty:
    1) Nr NIP,
    2) dokładne sprecyzowanie o terminy i kwoty proponowanych przez Państwa rat, oraz dokładne uzasadnienie wniosku,
    3) dokumenty obrazujące aktualna sytuację finansowo – ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa:
– zestawienie środków trwałych oraz majątku ruchomego przedsiębiorstwa,
– sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
– plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
– informację o uzyskanej pomocy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy,  formularz de minimis- wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis
– informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na
 sytuację podatnika, poparte dokumentami


Wniosek złożony przed terminem zapłaty zalicza się jako odroczenie terminu płatności.

Do wniosku wraz z uzasadnieniem zamieszcza się kopie bądź oryginały dokumentów, które w przejrzysty sposób przedstawiają sytuacje podatnika.

W związku z panująca od połowy marca pandemią pamiętajmy, że należności płatne do 15 marca włącznie powinni Państwo uregulować
 


    1. Zgodnie z Art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

    2. Artykułem 53 w/w ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: “1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.”.

źródło:krynicamorska.tv