Tolkmicko. Realizacja zadań publicznych – Tolkmicko

Tolkmicko. Realizacja zadań publicznych

20 Styczeń 2012 Burmistrz Tolkmicka
ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


Tolkmicko.

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010r, Nr 234 poz. 1536 ze zmianami), uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność społecznie użyteczną i uchwałą Nr XVII/126/11 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na 2012 r.I. Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

1.    Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2.    Nazwa zadań:
1)    „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży”,
2)    „Zajęcia sportowe dla młodzieży wiejskiej”.
3.    Minimalny zakres rzeczowy zadania to:
1) realizacja programów szkolenia sportowego w szczególności z uwzględnieniem rywalizacji w  systemie sportu dla dzieci i młodzieży,
2) zakup sprzętu sportowego,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych,
4) pokrycie uczestnictwa  w zawodach sportowych,
5) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego.
6) prowadzenie interdyscyplinarnego gminnego systemu współzawodnictwa sportowego,
7) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku miejsko – wiejskim, sportu masowego i rekreacji,
8) interdyscyplinarne szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży,
9) organizacja imprez sportowych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, będących promocją gminy Tolkmicko.

4.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zdania w 2012r:
1)    „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” – 73.500,00zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100gr)
2)    „ Zajęcia sportowe dla młodzieży wiejskiej” – 22.000,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100gr).

II. Zasady przyznawania dotacji.
1.    Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty                     i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r, Nr  6, poz. 25).
2.    O dotację mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) działające na terenie Gminy Tolkmicko lub na rzecz jej mieszkańców.
3.    Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy Tolkmicko dla danego zadania nie może przekroczyć 80% całkowitych jego kosztów.
4.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,                       z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
5.    Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.
6.    W przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, podmiot zobowiązany jest do dostarczenia stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji kosztorysu i harmonogramu, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie proporcje procentowe środków własnych w odniesieniu do przyznanej dotacji nie mogą być niższe niż zadeklarowane w ofercie złożonej w otwartym konkursie ofert.
7.    Niezłożenie aktualizacji kosztorysu i harmonogramu jest jednoznaczne z wycofaniem udziału w konkursie ofertowym na realizację zadania publicznego.

III. Terminy i warunki realizacji zadania.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą na wspieranie realizacji zadania  i zgodnie z zawartymi w umowie terminami, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących warunków:
1.    Oferta winna być skierowana do mieszkańców, dzieci i młodzieży miasta i gminy Tolkmicko.
2.    Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie ofert mieszczących się            w zadaniu, o którym mowa w dziale I niniejszego ogłoszenia, po zawarciu stosownej umowy.
3.    Składane oferty powinny prezentować konkretne przedsięwzięcia, których realizacja nastąpi w trakcie roku 2012, rozpocznie się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i zakończy się nie później niż 30 grudnia 2012r.
4.    Oferent musi posiadać wystarczające środki finansowe własne i wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania objętego składaną ofertą.    
5.    Dopuszcza się zaliczenie środków własnych wydatkowanych przed podpisaniem umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 13 lutego 2012r. – zgodnie ze złożonym przez oferenta harmonogramem realizacji zadania.    
6.    Dotacje nie będą udzielane na zakupy inwestycyjne, prace remontowo-budowlane i na koszty administracyjno – biurowe oferenta, projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy, prowadzenie działalności politycznej, zadania będące już w trakcie realizacji.
7.    Realizując zadanie związane z organizowaniem imprez, meczów, zawodów itp. należy na 7 dni przed planowanym wydarzeniem przekazać informację do Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku – sekretariat Burmistrza. Podczas w/w imprez sportowych należy poczynić starania, by jak najlepiej zaprezentować udział Gminy Tolkmicko. Wszystkie plakaty, ulotki, zaproszenia, dyplomy itp. powinny być opatrzone logo Gminy Tolkmicko oraz w miarę możliwości adnotacją: „Zadanie dofinansowane z budzetu Gminy Tolkmicko w ramach ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku”.

IV. Termin i miejsce składania ofert.    
1.    Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko,                    ul. Portowa 2, 82-340 Tolkmicko, pokój Nr 13, sekretariat Urzędu, albo korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, ul. Portowa 2,              82-340 Tolkmicko (obowiązuje data wpływu), do 13 lutego 2012r. do godz.15.00. Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie           i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. Oferta powinna być złożona w kopercie z adnotacją: „OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ” z dopiskiem, którego zadania dotyczy: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży” lub „Zajęcia sportowe dla młodzieży wiejskiej”.
2.       Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.    
3.    Oferta winna być złożona na druku i zawierać załączniki określone w warunkach konkursu.    

V. Tryb, termin i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1.    Rozpatrzenie i wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert.
2.    W drodze odrębnego zarządzenia zostanie powołana Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych na konkurs ofert zwaną dalej Komisją.
3.    Komisja konkursowa dokona analizy złożonych ofert i wybierze najkorzystniejsze
według następujących kryteriów:
1)    zgodność zakresu zadania z celami konkursu oraz z celami statutowymi oferenta,
2)    koszty realizacji zadania publicznego,
3)    rzeczowy i osobowy wkład własny na realizację zadania,
4)    wkład własny oraz zaangażowanie środków finansowych pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania,
5)    dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów
6)    dotychczasowa współpraca z Gminą Tolkmicko

4.    Komisja dokonuje oceny nadesłanych ofert w oparciu o:
1)    możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010r, Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),
2)    przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)    proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych                      w realizację zadania,
4)    w przypadku wsparcia zadania publicznego, uwzględnia planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,
5)    planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6)    analizę i ocenę realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

5.    Protokół zawierający wskazania i rekomendacje dotyczące przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi, który następnie podejmuje decyzję                  o udzieleniu dofinansowania.
6.    Decyzję o udzieleniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Tolkmicka.
7.    Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
8.    Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
9.    Decyzja Burmistrza Tolkmicka jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy                     z podmiotem, którego oferta została wybrana.
10.    Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
11.    Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty na:
1)    tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku,
2)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku: http://tolkmicko-umig.bip-wm.pl
3)    na stronie www.tolkmicko.pl
12.    Burmistrz Tolkmicka zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.  VI. Wysokość dotacji na zadania tego samego rodzaju zrealizowane w roku 2011
Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i spotu
Zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży:    
    Klub Sportowy „BARKAS” w Tolkmicku – 70.000zł.
    Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży wiejskiej:
        Klub Sportowy „Sokół Łecze” – 7.100zł.
        Klub Sportowy „Dąb Kadyny” – 8.900zł.
        Klub Sportowy „BARKAS” w Tolkmicku – 5.000zł.
    Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:
        Uczniowski Klub Sportowy „KONTRA” Elbląg – 1.880zł.

Źródło : tolkmicko.pl