Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Ryby i Morze…

Krynica Morska. – Mierzeja Wiślana.

Dofinansowanie PO ” Ryby i Morze” 2014-2020

15.02.2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w minionym tygodniu została zatwierdzona część dokumentów wdrożeniowych dla Programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 m.in. formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją.

Poniżej przedstawiamy zasady ubiegania się o dofinansowanie na Państwa projekty.
OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „RYBACTWO I MORZE”

Zasady przyznawania dotacji określa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (ROZPORZĄDZENIE) – do pobrania

Maksymalny czas realizacji projektu: 18 miesięcy

KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE
Koszty kwalifikowalne zostały określone w §10 ROZPORZĄDZENIA, a niekwalifikowalne w §11 ROZPORZĄDZENIA.
Do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta od dnia przyznania pomocy (podpisania umowy o dofinansowanie) z tytułu realizacji tej operacji lub jej części, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
Dodatkowo do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się również koszty związane z realizacją tej operacji lub jej części faktycznie poniesione przez beneficjenta przed dniem przyznania pomocy, lecz nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2015 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych jest otwarty, mogą to być koszty poniesione m.in. na:
– inwestycje: budowę, przebudowę, remont itp.
– zakup NOWYCH maszyn, sprzętu, wyposażenia itp.
– do 10% wartości netto operacji kosztów ogólnych w tym np. honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo, w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy

W ramach projektu nie można m.in.:
– kupować używanych maszyn, sprzętu, wyposażenia itp.
– kupować nieruchomości np. gruntu, budynku, budowli lub nabywać prawa do dysponowania nimi,
– wnosić jako wkład własny nakładów rzeczowych,
– wnosić jako wkład własny pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy.

ZALICZKA
W ramach konkursów możliwe jest ubieganie się o zaliczkę. Szczegółowe zasady określa:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – do pobrania

Przypominamy, iż planując do realizacji jakiekolwiek projekty powinni Państwo również kierować się założeniami dotyczącymi rozwoju obszaru zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju dostępnej na naszej stronie.

DOKUMENTY
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dokumentami umieszczonymi na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na której znajdą Państwo:
– Formularz wniosku o dofinansowanie
– Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie
– Biznes Plan uproszczony
– Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami

LINK DO STRONY MGMIŻŚ

Szanowni Państwo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na załączniki, które będą musieli Państwo przygotować do wniosku o dofinansowanie.

 PLANOWANE KONKURSY – II KWARTAŁ 2017 R.

  1. Całoroczne produkty turystyczne – zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. b maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %. Konkurs ten skierowany jest do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
  2. Tworzenie, rozwój, wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny historycznie terytorialnie związanych z działalnością rybacką – zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. b maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 %. Konkurs skierowany jest do jednostek sektora finansów publicznych.

źródło:krynicamorska.tv

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana. Ryby znakowane – Mierzeja Wiślana

Znakowane ryby

Krynica Morska – Mierzeja Wiślana.

2.01.2017

„Rybaku, Wędkarzu jeśli złowiłeś znakowaną rybę –  przekaż informację ichtiologom”.
Pod takim hasłem Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, przy finansowym wsparciu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP, prowadzi akcję promującą przekazywanie znaczków ichtiologicznych przez rybaków i wędkarzy oraz mającą na celu zwiększenie świadomości  o konieczności przekazywania informacji o znakowanych rybach do ichtiologów.

W ramach realizacji  programu pn. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2016 roku”, naukowcy poznakowali znaczkami zewnętrznymi i wypuścili do dorzecza Wisły oraz rzek pomorskich 20 tysięcy smoltów troci wędrownej oraz 700 sztuk narybku jesiotra ostronosego, który wypuszczono do dorzecza Odry. Znakowanie ryb jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Kluczowym elementem programu jest rejestracja informacji o złowionych przez rybaków i wędkarzy znakowanych rybach. Dane te pozwolą oszacować efekty prowadzonych kosztownych zarybień, określić tempo wzrostu ryb oraz dostarczyć informacji o trasach ich wędrówek.

Więcej informacji dotyczących postępowania w przypadku złowienia znakowanej ryby na stronie: znaczki.mir.gdynia.pl

Źródło: krynicamorska.tv