Mierzeja Wiślana -Likwidacja stowarzyszenia Bursztynowe wybrzeże- Stegna

Mierzeja Wiślana – OGŁOSZENIE

o likwidacji Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie

Informujemy, że Stowarzyszenie Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073039 na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z 16 grudnia 2019 roku przystąpiło do procesu likwidacji.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali ustanowieni: Zbigniew Ptak i Rafał Wasil

Otwarcie likwidacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.03.2020 r. postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt GD.VII NS-REJ.KRS/026734/19/742.

Ewentualne roszczenia wobec likwidowanego Stowarzyszenia prosimy zgłaszać w terminie miesiąca od ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do 14 listopada 2020 roku) pod adres siedziby Stowarzyszenia: ul. Gdańska 60 82-103 Stegna.

Likwidatorzy Stowarzyszenia Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie

Dane kontaktowe

Ogłoszeniodawca: Stowarzyszenie Bursztynowe Wybrzeże w Stegnie ul. Gdańska 60 82-103 Stegna

E-mail: [email protected]

źródło: stegna.pl

CEL DZIAŁANIA

Ochrona środowiska przyrodniczo-kulturowego bursztynowego wybrzeża (tj. Regionu mierzei wiślanej i żuław) oraz pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych poprzez: -opiekę nad zasobami dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, -działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturowej i właściwego kształtowania środowiska kulturowego, -kształcenie ustawiczne (szkolenia, przekwalifikowanie), -wspieranie twórczości ludowej i artystycznej, -aktywizację osób niepełnosprawnych, -rewitalizację tradycyjnych rzemiosł, umiejętności i technik wytwórczych, -promocję bursztynowego wybrzeża, -promocję bursztynu, jako bogactwa regionu

Stegna, mierzeja Wiślana,

Mierzeja Wiślana – Wyniki naborów – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Brać Mierzei

Mierzeja Wiślana.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei w załączonych poniżej linkach informuje o wynikach naborów wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych przeprowadzonych w dniach 11.08.2020 r. – 25.08.2020 r.

Konkurs 21/2020; Przedsięwzięcie 1.1.2 Działalność turystyczna i okołoturystyczna

Konkurs 22/2020; Przedsięwzięcie 1.1.4 Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

Konkurs 24/2020; Przedsięwzięcie 1.1.3 Działalność turystyczna i okołoturystyczna prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa de faworyzowana)

Konkurs 25/2020; Przedsięwzięcie 1.1.1 Całoroczne produkt turystyczne

źródło: stegna.pl

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana. Lokalna strategi rozwoju

Krynica Morska- Mierzeja Wiślana

10.02.2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, objętej Programem Operacyjnym  Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 14.02.2020 r. drogą elektroniczną na adres [email protected] lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei, ul. Plac Wolności 22, 82-1000 Nowy Dwór Gdański. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: